Ochrana osobných údajov

Obsahom tohto vyhlásenia je uvedenie zásadných princípov ochrany osobných údajov a ďalších spracovávaných údajov. Našou snahou je spracovávať osobné údaje v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov - General Data Protection Regulation alebo tzv. GDPR (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č.2016 / 679).

Správca osobných údajov

RENOMAG SLOVAKIA s.r.o.
IČ: 43856951
Kopčianska 63, 851 01 Bratislava, Slovensko.

Sme spoločnosť s ručením obmedzeným zaoberajúca sa výrobou, predajom a opravami, dodávkami príslušenstva a náhradných dielov strojov a zariadení určených pre ťažobný priemysel, Úpravnícky priemysel a stavebníctvo (ďalej len "služby"). Naše služby poskytujeme nielen v Slovenskej republike, ale aj v ostatných členských krajinách Európskej únie, a ako správca budeme spracovávať Vaše osobné údaje podľa nižšie uvedených podmienok a v súlade s GDPR a ďalšími predpismi o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje, ktoré spracovávame

Spracovávame iba osobné údaje, ktoré nám poskytujete v súvislosti s využívaním našich služieb.

Predajná a servisná činnosť:

 • Meno a priezvisko
 • Kontaktná a/alebo doručovacia adresa
 • Telefónne číslo
 • E-mailová adresa
 • Postavenie vo firme
 • Bankové spojenie

Webové stránky, e-shop a komunikácia:

 • IP adresa
 • súbory cookies (v prípade online služieb)

Dôvody spracovania osobných údajov

Hlavným dôvodom, prečo spracovávame Vaše osobné údaje, je, aby sme Vám mohli poskytnúť komplexné služby a aby sme Vám mohli poskytnúť odpovedajúci následný záručný a pozáručný servis k nami dodávaným výrobkom.

Vaše údaje ďalej spracovávame za účelom:

 • zaistenia kvality našich služieb a ponuky 
 • k marketingovým účelom
 • účasť na veľtrhoch a výstavách
 • školenia
 • k zasielaniu obchodných oznámení

Vaše osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne, predanie informácií plynúcich zo zmlúv je potrebné pre ich uzavretie a plnenie.

Vaše osobné údaje spracovávame vždy len v nevyhnutne potrebnom a prípustnom rozsahu. Vďaka udeleniu súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov Vám môžeme aj naďalej poskytovať svoje služby.

Prístup k Vašim údajom

Osobné údaje sú dôkladne strážené. Starostlivo volíme dodávateľov, ktorým osobné údaje zverujeme a ktorí sú schopní zabezpečiť také technické a organizačné zabezpečenie Vašich údajov, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému zásahu do osobných údajov. Ochrana Vašich dát je našou prioritou. Všetci naši partneri sú viazaní na základe zmluvy povinnosťou mlčanlivosti a nesmú využiť poskytnuté údaje na žiadne iné účely, než na ktoré sme im ich sprístupnili.

Tretími stranami, ktoré môžu mať prístup k Vašim osobným údajom tak podľa povahy služby, ktorú využívate nebo ste využívali, sú:

 • osoby, ktoré pre nás zaisťujú technickú prevádzku nášho systému riadenia podniku
 • obchodní partneri, ktorí sa podieľajú na vedení účtovníctva a výkazníctva
 • subdodávatelia, s nimi spolupracujeme na našich zákazkách

Tým nie je dotknutá naša povinnosť vyplývajúca z osobitných právnych predpisov odovzdať požadované údaje súdom, polícii a ďalším verejným orgánom.

Spracovanie osobných údajov vykonáva správca. Spracovanie je vykonávané v jeho sídle prostredníctvom vlastných zamestnancov, ktorí boli poučení o dodržiavaní zásad bezpečného spracovanie osobných údajov. Ku spracovaniu dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky aj manuálnym spôsobom u osobných údajov v listinnej podobe.

Dĺžka spracovania osobných údajov

Vaše údaje budú spracovávané po celú dobu využívania našich služieb (tj. Trvania zmluvného vzťahu medzi nami) a po dobu nevyhnutne nutnú podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, a následne prípadne na základe Vami udeleného súhlasu po dobu ďalších 10 rokov, ak nebude Váš súhlas sa spracovaním osobných údajov z Vašej strany odvolaný - súhlas nám môžete udeliť správou zaslanou na túto adresu.

Tu by sme Vás však chceli upozorniť, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služby, resp. pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami či zo všeobecne záväzných právnych predpisov musíme spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi aj po prípadnom odvolaní Vášho súhlasu.

Spracovanie osobných údajov

 1. a) bez súhlasu

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať aj bez Vášho súhlasu v súladu s platnými právnymi predpismi, ale iba za účelom:

 • poskytnutia služby či produktu(splnenia zmluvy, pričom zmluvu predstavuje i konkludentné využívanie určitej služby, beztoho aby bola uzavretá zmluva v písomnej forme)
 • splnenie zákonných povinností, ktoré pre nás vyplývajú z obecne záväzných právnych predpisov
 • vo verejnom záujme (napr. overenie a zaistenie bezpečnosti nami poskytnutých služieb a výrobkov)
 • spracovanie, ktoré je nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov (efekt pre zákazníka je vyšší než pre spracovateľa)
 1. b) so súhlasom

Vyššie uvedené počas ďalších 10 rokov, ak nebude Váš súhlas so spracovaním osobných údajov z Vašej strany odvolaný, ako aj ďalšie osobné údaje, ktoré nám poskytnete so súhlasom ich spracovávať.

Zabezpečenie osobných údajov

Naša spoločnosť prijala opatrenia, ktorými osobné údaje chránime pred neoprávnenou manipuláciou, stratou, zničením, prístupom nepovolaných osôb či neoprávneným zverejnením. Bezpečnostné opatrenia sú pravidelne kontrolované a aktualizované v závislosti na technologickom vývoji.

Odvolanie súhlasu

Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom zaslania emailovej správy na túto adresu. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá možnosť aj naďalej spracovávať Vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré sú spracovávané z iného právneho dôvodu než súhlasu.

Práva subjektov údajov

Vo vzťahu k Vašim osobným údajom máte zvlášť nasledujúce práva:

 • právo svoj súhlas ohľadne informácií spracovávaných na základe súhlasu kedykoľvek odvolať
 • právo osobné údaje opraviť či doplniť
 • právo požadovať obmedzenie spracovania
 • právo vzniesť námietku či sťažnosť proti spracovaní v určitých prípadoch
 • právo požadovať prenesenie údajov
 • právo na prístup k osobným údajom a na ich kópie
 • právo byť informovaný o porušení zabezpečení osobných údajov v určitých prípadoch
 • právo na výmaz osobných údajov (právo byť „zabudnutý“) v určitých prípadoch

Čo sa týka práva na námietku, máte za predpokladov podľa čl. 21 GDPR právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na základe spracovania nevyhnutného na účely našich oprávnených záujmov či oprávnených záujmov tretej strany, vrátane profilovania, a ďalej proti spracovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu.

Kontaktné údaje

V prípade akéhokoľvek dotazu týkajúceho sa ochrany osobných údajov či odvolania súhlasu s ďalším spracovaním Vašich osobných údajov prosím neváhajte nás kontaktovať zde.

Kontakt

Kontaktujte nás:

tel.: +421 902 494 332