Ochrana osobních údajů

Obsahem tohoto prohlášení je uvedení zásadních principů ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů. Naší snahou je zpracovávat osobní údaje v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů – General Data Protection Regulation neboli tzv. GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č.2016/679), a dále se zákonem č.101/200 Sb.

Správce osobních údajů

RENOMAG spol. s r.o.
IČ: 49444557
Cukrovar 1266, 665 01 Rosice

Jsme společnost s ručením omezeným zabývající se výrobou, prodejem a opravami, dodávkami příslušenství a náhradních dílů strojů a zařízení určených pro těžební průmysl, úpravnický průmysl a stavebnictví (dále jen „služby“). Naše služby poskytujeme nejen v České republice, ale i v ostatních členských zemích Evropské unie, a jako správce budeme zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek a v souladu s GDPR a dalšími předpisy o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje, které zpracováváme

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb.

Prodejní a servisní činnost:

Webové stránky, e-shop a komunikace:

Důvody zpracování osobních údajů

Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje, je, abychom Vám mohli poskytnout komplexní služby a abychom Vám mohli poskytnout odpovídající následný záruční a pozáruční servis k námi dodaným výrobkům.

Vaše údaje dále zpracováváme za účelem:

Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně, předání informací plynoucí ze smluv je nezbytné pro jejich uzavření a plnění.

Vaše osobní údaje zpracováváme vždy pouze v nezbytně nutném a přípustném rozsahu. Díky udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů Vám můžeme i nadále poskytovat své služby.

Přístup k Vašim údajům

Osobní údaje jsou důkladně střeženy. Pečlivě volíme dodavatele, kterým osobní údaje svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému zásahu do osobních údajů. Ochrana Vašich dat je naší prioritou. Všichni naši partneři jsou vázáni na základě smlouvy povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům tak dle povahy služby, kterou využíváte nebo jste využívali, jsou:

Tím není dotčena naše povinnost vyplývající ze zvláštních právních předpisů předat požadované údaje soudům, policii a dalším orgánům veřejné správy.

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho sídle prostřednictvím vlastních zaměstnanců, kteří byli poučeni o dodržování zásad bezpečného zpracovávání osobních údajů. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě.

Délka zpracování osobních údajů

Vaše údaje budou zpracovávány po celou dobu využívání našich služeb (tj. trvání smluvního vztahu mezi námi) a po dobu nezbytně nutnou dle obecně závazných právních předpisů, a následně případně na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu dalších 10 let, nebude-li Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán - souhlas nám můžete udělit zprávou zaslanou na tuto adresu.

Zde bychom Vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

Zpracování osobních údajů

  1. a) bez souhlasu

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu v souladu s platnými právními předpisy, ale pouze za účelem:

  1. b) se souhlasem

Výše uvedené po dobu dalších 10 let, nebude-li Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán, jakož i další osobní údaje, které nám poskytnete se souhlasem je zpracovávat.

Zabezpečení osobních údajů

Naše společnost přijala opatření, kterými osobní údaje chráníme před neoprávněnou manipulací, ztrátou, zničením, přístupem nepovolaných osob či neoprávněným zveřejněním. Bezpečnostní opatření jsou pravidelně kontrolována a aktualizována v závislosti na technologickém vývoji.

Odvolání souhlasu

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na tuto adresu. Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány z jiného právního důvodu než souhlasu.

Práva subjektů údajů

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

Co se týká práva vznést námitku, máte za předpokladů dle čl. 21 GDPR právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, na základě zpracování nezbytného pro účely našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany, včetně profilování, a dále proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Kontaktní údaje

V případě jakéhokoli dotazu týkajícího se ochrany osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů prosím neváhejte nás kontaktovat zde.