Všeobecné prodejní a servisní podmínky RENOMAG spol. s r.o.

Všeobecné prodejní a servisní podmínky od 1.1.2017

Všeobecné prodejní a servisní podmínky od 1. 1. 2017.pdf (877,66 kB)

Všeobecné prodejní a servisní podmínky společnosti RENOMAG spol. s r.o. platné od 1. ledna 2017.

I. Všeobecná platnost Všeobecných prodejních a servisních podmínek

1. Tyto jsou v souladu s § 1751 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění součástí smluv, uzavřených mezi společností RENOMAG spol. s r.o., Cukrovar 1266, Rosice, 664 84 Zastávka u Brna, IČO 49444557, registrace 12153, oddíl C u  Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně jako prodávajícím nebo zhotovitelem a kupujícím nebo objednatelem, který byl s těmito obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") seznámen, rozumí jim a souhlasí s nimi.

2. Veškeré kupní smlouvy a smlouvy o dílo týkající se našich dodávek a výkonů (montáže, opravy a jiné služby) se uskutečňují výhradně na základě následujících Podmínek, pokud nebylo v jednotlivém případě sjednáno něco jiného. Naše Podmínky mají přednost před podmínkami kupujícího i když se liší nepodstatně. Naše Podmínky platí i tehdy, když jsme bez výhrad uskutečnili dodávku kupujícímu se znalostí jeho podmínek, které jsou rozdílné, nebo se odchylují od našich Podmínek. "Prodávajícím" se pro účely výkladu těchto podmínek rozumí i zhotovitel v případě uzavření smlouvy o dílo. "Kupujícím" se pro účely výkladu těchto podmínek rozumí i objednatel v případě uzavření smlouvy o dílo mezi zhotovitelem a zákazníkem jako objednatelem. V případě, že kupující trvá na svých obchodních podmínkách si vyhrazujeme právo objednávku kupujícího odmítnout.

3. Naše Podmínky platí i pro všechny budoucí smluvní vztahy mezi smluvními stranami, aniž by bylo třeba nového upozornění.

4. Dohodne-li se prodávající s kupujícím písemně ve smlouvě na odchylných ujednáních než je uvedeno v těchto standardních "Všeobecných prodejních a servisních podmínkách společnosti RENOMAG spol. s r.o.", má ujednání ve smlouvě přednost před zněním Podmínek a tato skutečnost musí být výslovně uvedena.

II. Nabídka a podklady nabídky

1. Naše nabídky jsou nezávazné a slouží pouze jako podklad pro zaslání objednávky kupujícím.

2. Vyhrazujeme si právo ekvivalentní úpravy cen při vzájemné změně kurzů CZK, EUR a USD.

3. Zobrazení, rozměry, hmotnosti a použitý materiál na našich webových stránkách, katalozích reklamních a jiných srovnatelných písemnostech mohou vykazovat odchylky a jsou nezávazné, pokud nebylo výslovně písemně dohodnuto něco jiného.

4. Údaje v našich nabídkách a / nebo v potvrzení objednávek, které zřejmě vycházejí z omylu, zejména tiskové nebo výpočetní chyby, nás nezavazují. Naopak vyžadují vysvětlení.

5. Práva vyplývajícího z průmyslového či jiného duševního vlastnictví a autorská práva na zobrazení, popisy, výkresy, vzory, výpočty a jiné podklady jsou naším vlastnictvím. Bez našeho výslovného písemného souhlasu se nesmí použít jinak než za účelem splnění smlouvy s RENOMAG spol. s r.o., není povoleno zveřejňovat je, rozmnožovat, ani jiným způsobem činit přístupnými třetím osobám; to platí především pro podklady označené jako „důvěrné“.

V případě, že nedojde k uzavření smlouvy nebo smlouva v budoucnu zanikne, je kupující povinen na naše vyžádání podklady vrátit bez zadržování kopií.

6. V případě smluv o dílo je cena opravy stanovena na základě popisu vady kupujícím, vizuální kontroly a eventuálně zkušební jízdy / chodu stroje, takto stanovená cena je na základě rozpočtu s výhradou, že není zaručena jeho úplnost.

III. Smluvní vztah

1. Realizace obchodů mezi smluvními stranami probíhá na základě jednotlivých objednávek a vystavení potvrzení přijetí objednávky, kupních smluv nebo smluv o dílo. Závaznou objednávku či smlouvu je za kupujícího povinna podepsat osoba, která je oprávněna jednat jménem kupujícího či kupujícího zastupovat (plná moc, prokura). Naše nečinnost neznamená přijetí objednávky.

IV. Dodání zboží a dodací podmínky

1. Dokladem o dodání zboží nebo služeb je dodací list nebo servisní výkaz obsahující specifikaci druhu zboží nebo služeb a převzatého množství.

2. Kupující je povinen poskytnout nám bezplatně potřebnou součinnost ke splnění našeho závazku k dodání zboží a / nebo provedení výkonů, a to zejména tím, že zajistí potřebné množství kvalifikovaného personálu, bezpečné podmínky v místě nakládky / vykládky
a dle potřeby např. zpevněnou plochu, zdvihací zařízení a přívod elektrické energie.

3. Při převzetí zboží a služeb kupujícím mimo provozovnu kupujícího se má za to, že k dodání zboží nebo služeb došlo nejpozději předáním zboží smluvnímu dopravci, popřípadě pověřené osobě, která potvrdí převzetí zboží nebo služeb svým podpisem a pokud možno razítkem kupujícího.

4. Kupující nebo jím pověřený pracovník svým podpisem na dodacím listu nebo servisním výkazu plně uznává svůj dluh vůči prodávajícímu a potvrzuje tím převzetí uvedeného zboží a služeb a jejich shodu s kupní smlouvou co do množství, jakosti a provedení.

5. Přijetí zboží anebo díla kupujícím znamená akceptaci všech Podmínek prodávajícího.

V. Expedice a nesení rizik; náklady na balení

1. Naše dodávky se uskutečňují dle mezinárodních standardů INCOTERMS 2010, které jsou jmenovitě uvedeny v naší nabídce konkrétního zboží nebo služeb a závazně v potvrzení objednávky. Jedná se nejčastěji o tyto způsoby dopravy: EXW = Ze závodu (uvedeno místo, bez nákladů na dopravu a balení), FCA = Vyplaceně dopravci (uvedeno místo) a CPT = Prodávající sjednává na své náklady přepravu do sjednaného místa určení.

2. Pokud v potvrzení objednávky není uvedeno jinak, je dohodnuta dodávka "EXW ze závodu prodávajícího Rosice". Předáním dopravci, nejpozději však s opuštěním závodu nebo skladu, přechází nebezpečí škody na věci na kupujícího. Nachází-li se kupující s přejímkou v prodlení, přechází nebezpečí škody na věci na kupujícího s počátkem prodlení kupujícího.

3. Nejsme povinni pojistit dodávku jménem a na účet kupujícího proti krádeži, poškození, škodě způsobené požárem a vodou jakož proti jiným pojistitelným rizikům, pouze když nás kupující o to písemně požádal a obdržel náš písemný příslib.

4. Transportní a všechny ostatní obaly dle povahy objednávky na balení a vyměněné díly při opravách se nevracejí. Kupující se zavazuje ekologicky šetrně odstranit obaly na vlastní náklady.

5. Prodávající je oprávněn provést částečnou dodávku v přiměřeném rozsahu.

VI. Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena je cena smluvní a je stanovena ceníkem prodávajícího v okamžiku uzavření kupní smlouvy nebo smluvního vztahu na základě nabídky prodávajícího a objednávky kupujícího. Dohoda o kupní ceně vznikne také tím, že kupující zaplatí bezprostředně před převzetím nebo po převzetí zboží cenu ve výši požadované prodávajícím.

2. Ceny díla je v případě oprav, údržby nebo úpravy stanovena na základě rozpočtu s výhradou, že není zaručena jeho úplnost. V případě zvýšení o nejvýše 10 % je kupující povinen uhradit cenu zvýšenou. Objeví-li se při provádění díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, které nebylo možné předvídat v době uzavření smlouvy, je RENOMAG spol. s r.o. povinna na to kupujícího upozornit a kupující povinen se bez zbytečného odkladu písemně alespoň ve formě emailu vyjádřit k odhadované ceně. V případě, že kupující změnu ceny neschválí, je prodávající oprávněn od této smlouvy odstoupit a má nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů.

3. V případě, že cena nebyla výslovně sjednána, platí cena, za kterou se zboží za obdobných smluvních podmínek obvykle prodává nebo zhotovuje v případě smlouvy o dílo.

4. Vyhrazujeme si právo měnit naše ceny odpovídajícím způsobem, pokud po uzavření smlouvy došlo ke snížení nebo zvýšení nákladů, zejména na základě vzájemných změn kurzů CZK, EUR, USD a zvýšení ceny materiálu. To objednavateli na požádání prokážeme.

5. Zákonem stanovená daň z přidané hodnoty není v našich cenách obsažena. Ke dni vystavení daňového dokladu ji v příslušné zákonné výši vykážeme.

6. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu navýšenou o daň z přidané hodnoty nejpozději v den uvedený v daňovém dokladu – faktuře. Prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad v den dodání zboží nebo služby. Kupující prohlašuje, že po celou dobu trvání smluvního vztahu bude udržovat v platnosti registraci k dani z přidané hodnoty.

5. V případě vzniku platební neschopnosti kupujícího se veškeré pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu stávají splatnými v den, kdy se prodávající o této platební neschopnosti dozvěděl. Prodávající je oprávněn v tomto případě žádat okamžité vrácení dosud nezaplaceného zboží.

6. V případě, že kupující včas neuhradí splatnou kupní cenu, cenu díla, popř. splatnou zálohu na kupní cenu na základě této smlouvy nebo jiných smluv uzavřených mezi stranami, je prodávající oprávněn odepřít své plnění až do doby, kdy bude prodávajícímu poskytnuto nebo dostatečně zajištěno plnění kupujícího.

VII. Dodací lhůty a dodací termíny / zpoždění

1. Prodávajícím v nabídkách uváděné dodací lhůty jsou přibližné a nezávazné. Případně pevně dojednaná dodací lhůta začíná běžet odesláním potvrzení objednávky, avšak nikoliv před úplným vyjasněním všech podmínek smlouvy. Dodací lhůta se přerušuje v případě smlouvy o dílo o dobu potřebnou k dohodě o nové ceně díla dle čl. VI. odst. 2. Podmínek.

2. Určující pro dodržení dodacích lhůt a termínů je okamžik odeslání ze závodu prodávajícího.

3. Dodržení našeho závazku dodací lhůty předpokládá včasné a správné spolupůsobení kupujícího. Je-li kupující v prodlení s plněním svých povinností z kterékoliv smlouvy vůči nám, jsme po předchozím sdělení oprávněni vůči kupujícímu prodloužit přiměřeně naše dodací lhůty a termíny podle požadavků našeho výrobního postupu – tím nejsou dotčena naše práva vyplývajících z prodlení způsobeného kupujícím. V případě opakovaného prodlení s jakoukoliv úhradou vůči RENOMAG spol. s r.o. je prodávající oprávněn zadržet movité věci kupujícího, které má u sebe, až do doby než kupující splní nebo zajistí svůj i nesplatný dluh.

4. Prodávající neodpovídá za újmu, ztráty nebo dodatečné náklady, které vzniknou následkem opožděné nebo neuskutečněné dodávky, vyvolané zcela nebo částečně vyšší mocí, která zahrnuje zejména jednání státu, stávku, pracovní nepokoje a zpoždění, embargo, demonstrace, nepříznivé povětrnostní poměry, požáry, nehody, válku, teroristické útoky, zpoždění dodávek, nedostatek pracovních sil, nepředvídatelný nedostatek materiálu. Každý nevykonaný nebo zpožděný výkon prodávajícího v důsledku vyšší moci není porušením smlouvy. Dodací lhůty se prodlužují o čas, který si vyžádala tato překážka. Pokud závazek prodávajícího zanikl pro nemožnost plnění ze shora uvedených důvodů vylučujícími odpovědnost, pak je prodávající zbaven povinnosti tohoto výkonu bez nároku kupujícího na náhradu škody. Prodávající má nárok na úhradu výkonů provedených do tohoto okamžiku. Prodávající se zavazuje sdělit kupujícímu co možná nejdříve začátek, a pokud to bude možné i pravděpodobný konec takové události zpožďující dodávku.

VIII. Záruka / záruční lhůta

1. Prodávající se zavazuje, že dodá zboží nebo služby dle rozsahu a provedení, které je uvedeno ve smlouvě nebo v potvrzení objednávky.

2. Kupující je povinen s odbornou péčí prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po přechodu nebezpečí škody na zboží. Reklamace chybějícího zboží nebo zjevné vady při dodání zboží mohou být kupujícím vzneseny nejpozději ve lhůtě jednoho týdne po doručení zásilky.

3. Reklamovat lze jen zboží nebo služby, které kupující prodávajícímu uhradil a není s platbou v prodlení vůči termínu splatnosti.

4. Kupující musí vůči prodávajícímu případné vady uplatnit písemně. Reklamace sdělené ústně ke své účinnosti vyžadují písemné potvrzení, jinak na ně nebude brán zřetel. Prodávající obratem zašle kupujícímu reklamační formulář k vyplnění nejdůležitějších informací potřebných pro posouzení závady a zahájení reklamačního řízení. Vyplněný formulář zašle kupující písemně poštou, faxem nebo e-mailem na adresu prodávajícího.

5. Kupující musí prodávajícímu umožnit posouzení oprávněnosti reklamace, zejména doručit na adresu sídla prodávajícího k dispozici příslušné zboží, pokud je to možné. Reklamované zboží nesmí být až do vyřízení reklamace používáno, musí být řádným způsobem uskladněno v původním nezměněném stavu odděleně od ostatního zboží a musí být chráněno proti korozi a jinému poškození.

6. Nároky z odpovědnosti za vady mohou být vyřízeny teprve po jednoznačném kladném posouzení oprávněnosti reklamace a to přesným šetřením ve výrobním závodě prodávajícího, případně na místě.

7. V případě dodání vadného zboží, výrobku nebo služby prodávajícím, a pokud kupující vady prodávajícímu neprodleně oznámí, prodávající je po kladném zvážení reklamace oprávněn zvolit buď opravu a odstranění závady, nebo náhradní dodávku. Jestliže reklamace vad kupujícím nebyla oprávněná, nese kupující náklady na zkoušky a další potřebné výdaje.

8. Kupující nesmí bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího případné vady sám odstranit nebo nechat odstranit. V případě neodborného odstranění závady veškeré záruky prodávajícího zanikají.

9. Jestliže se ukáže, že vady jsou neodstranitelné a dodání náhradního zboží není možné, nebo prodlouží-li se přiměřená lhůta opravy zaviněním prodávajícího, pak je kupující podle vlastní úvahy oprávněn k odstoupení od smlouvy, nebo žádat přiměřené snížení kupní ceny.

10. Vady předmětu koupě či díla, které jsou výsledkem normálního opotřebení, opotřebení otěrem, neodborného zacházení, přetěžování, používání v jiných pracovních podmínkách než pro které byl daný výrobek určen, svévolné výměny nebo úpravy dodaných dílů nepodléhají naší povinnosti výměny, nebo záruce. Dále neodpovídáme za poškození následkem chybné nebo nesprávné montáže prováděné kupujícím nebo jím pověřené osoby, za škody způsobené nevhodným provozním a mazacím prostředkem, jakož i za poškození způsobená zanedbáním doporučené údržby, nárazem a jinou nehodou. Naše odpovědnost je rovněž vyloučena tehdy, když naše díly jsou napojeny nebo smontovány s opotřebeným nebo cizím soustrojím. Neexistující shoda předmětu dodávky se zahraničními předpisy se nepovažuje za závadu.

11. Záruční lhůta na nové výrobky a díly je 1 rok nebo 1000 moto hodin v závislosti na tom, která skutečnost nastane dříve. Záruční lhůta na opravy a servisní práce je 6 měsíců nebo 500 moto hodin v závislosti na tom, které skutečnost nastane dříve a vztahuje se pouze na nově použité a nainstalované díly a součástky.

12. Prodlouženou záruční lhůtu prodávající poskytuje na:

Lžíce a lopaty RENOMAG vyrobené dle vlastních konstrukčních podkladů a opatřených logem a štítkem RENOMAG v délce 24 měsíců nebo 2000 moto hodin v závislosti na tom, která skutečnost nastane dříve a při nasazení v podmínkách, pro které byl výrobek určen. Prodloužená záruční lhůta se vztahuje na materiálové a výrobní vady. Nevztahuje se na opotřebení přirozeným otěrem, poškození nesprávným používáním a zanedbáním údržby.

Hydraulická kladiva RENOMAG XR v délce 3 roky nebo 4000 moto hodin v závislosti na tom, která skutečnost nastane dříve a to při nasazení v obvyklých podmínkách a jen v případě provádění předepsané pravidelné údržby s použitím originálních náhradních dílů dle servisních intervalů popsaných v návodu k obsluze. Záruka se vztahuje na materiálové a výrobní vady. Nevztahuje se na díly v návodu k obsluze označené jako spotřební materiál, na vady vzniklé z důsledku nesprávného používání, montáží neoriginálních dílů, užívání nevhodných maziv a dále na zvýšené opotřebení při dlouhodobé práci ve vysoce prašném prostředí (tunely, vysoké pece, …) nebo pod vodou.

Gumové pásy RENOMAG XR, značené logem RENOMAG v případě použití pro rýpadla 24 měsíců nebo 2000 moto hodin, v případě použití pro smykem řízené nakladače 12 měsíců nebo 1000 moto hodin, v obou případech závislosti na tom, která skutečnost nastane dříve a to při použití v obvyklých podmínkách. Záruka se vztahuje na materiálové a výrobní vady. Nevztahuje se na opotřebení zejména přirozeným otěrem, vady vzniklé chybnou montáží, spojením s opotřebenými podvozkovými díly či nesprávným používáním, jízdou a otáčením na kamenitém povrchu nebo v prostředí demolic. V případě že výrobek nedosáhne doby shora uvedené životnosti, nejdéle však shodné s délkou záruční lhůty, spočívá záruční plnění v dodání nového výrobku nebo poskytnutí slevy z kupní ceny, jejíž výše odpovídá stavu výrobku a době používání v době poškození a to takto:
Gumové pásy pro rýpadla - doba používání 0-8 měsíců 100 % z kupní ceny nebo nový výrobek, 8-10 měsíců 50 %, 11-12 měsíců 45 %, 13-14 měsíců 40 %, 15-16 měsíců 35 %, 17-18 měsíců 30 %, 19-20 měsíců 25 %, 21-22 měsíců 20 %, 23-24 měsíců 10 % z kupní ceny.
Gumové pásy pro smykem řízené nakladače - doba používání 0-4 měsíců 100 % z kupní ceny nebo nový výrobek, 5 měsíců 50 %, 6 měsíců 45%, 7 měsíců 40 %, 8 měsíců 35 %, 9 měsíců 30 %, 10 měsíců 25 %, 11 měsíců 20 %, 12 měsíců 10 % z kupní ceny.
V žádném případě však nevzniká automaticky nárok na dodání zcela nového výrobku.

Podvozkové díly výrobce ITM – Intertractor (pásové podvozky a jejich díly označené logem ITM a I-TRAC) a to v délce 2000 moto hodin, 12 měsíců od dodání nebo do 100 % tabulkové hodnoty opotřebení v závislosti na tom, která skutečnost nastane dříve, až 36 měsíců, 4000 moto hodin nebo do 100 % hodnoty opotřebení v závislosti na tom, která skutečnost nastane dříve, na olejem mazané řetězy při dodržení servisních postupů (včasné otočení pouzder) předepsaných výrobcem a to přesně dle podmínek a předpisu výrobce.

Podvozkové díly výrobce ITR – USCO (pásové podvozky a jejich díly označené logem ITR) a to v délce 2000 moto hodin, 24 měsíců od dodání nebo do 100 % tabulkové hodnoty opotřebení v závislosti na tom, která skutečnost nastane dříve, až 30 měsíců, 4000 moto hodin nebo do 100 % hodnoty opotřebení v závislosti na tom, která skutečnost nastane dříve, na olejem mazané řetězy při dodržení servisních postupů (včasné otočení pouzder) předepsaných výrobcem a to přesně dle podmínek a předpisu výrobce.

13. Záruční lhůta začíná běžet okamžikem dodání zboží.

IX. Odpovědnost za škodu, náhrada škody

1. Pokud v našich Podmínkách není upraveno jinak, odpovědnost stran za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Prodávající odpovídá kupujícímu za škodu způsobenou mu zaviněným porušením povinností vyplývajících pro prodávajícího ze závazkového vztahu na základě těchto Podmínek a uzavřené smlouvy.

3. Strany se dohodly, že výše náhrady škody je omezena pouze na nahrazení škody předvídatelné, nikoli skutečné škody, ušlého zisku či jakékoli nepřímé nebo následné škody jakkoli vzniklé stranám či třetím osobám. Prodávající se s kupujícím dohodl, že výše, která případně může vzniknout porušením povinností prodávajícího, představuje částku maximálně do výše kupní ceny dodaného zboží nebo ceny díla v případě služeb, ohledně nichž došlo ke škodní události.

X. Smluvní pokuty a nároky

1. Dojde-li při plnění smlouvy zaviněním prodávajícího k prodlení ze strany prodávajícího, může kupující, pokud doloží, že mu v důsledku tohoto prodlení prokazatelně vznikla škoda, požadovat smluvní pokutu za každý den prodlení prodávajícího ve výši 0,05 % z ceny příslušné části nedodaných dodávek až do celkové výše 5 % z kupní ceny zboží.

2. v případě prodlení kupujícího s úhradou ceny za plnění dle smlouvy je kupující povinen prodávajícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

XI. Výhrada vlastnictví

1. Ve smyslu ustanovení § 2132 občanského zákoníku si smluvní strany sjednaly výhradu vlastnictví a to tak, že kupující nabude vlastnické právo ke zboží nebo službě teprve úplným zaplacením celé kupní ceny. Kupující výslovně souhlasí s tím, že pokud neuhradí kupní cenu řádně a včas, je prodávající oprávněn požadovat, aby mu bylo zboží kupujícím vráceno, a zavazuje se jej prodávajícímu na jeho výzvu neprodleně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů od dne obdržení výzvy vrátit, a to na své nebezpečí a náklady. Kupující se zavazuje se zbožím, které nebylo dosud zaplaceno nedisponovat a na požádání prodávajícího mu jej okamžitě vydat a umožnit převzetí ze svých prostor.

XII. Místo plnění, příslušný soud a rozhodné právo


1. Místem plnění je při dodání ze závodu / skladu provozovna Rosice. Má-li být zboží odesláno, je místem plnění místo určení.

2. Místem soudní příslušnosti je v případě sporu pro obě smluvní strany věcně a místně příslušný soud podle sídla prodávajícího. Kupující však může být žalován i u soudu podle své obecné soudní příslušnosti.

3. Pro všechny právní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím platí právní řád České Republiky a to i v případě dodávek do zahraničí. Kde v našich Podmínkách nejsou uvedena žádná další ustanovení, je výklad dodacích podmínek podle Incoterms 2010.

4. Faxové kopie potvrzené odesílatelem mají platnost originálu. Za písemnou formu se Považuje v případě nabídek, objednávek a jejich potvrzení dle článku III. těchto Podmínek i forma prosté elektronické zprávy (e-mail).

Kupující svojí objednávkou a podpisem na dodacích listech a servisních výkazech prohlašuje, že si tyto Všeobecné prodejní a servisní podmínky přečetl, že jejich obsahu porozuměl a že je považuje za nedílnou součást smluvních ujednání s prodávajícím.

Tyto Všeobecné prodejní a servisní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2017 a nahrazují Všeobecné prodejní a dodací podmínky vydané dříve.

Kontakt

Kontaktujte nás:

tel.: +420 546 411 678